Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm

Cập nhật:

1. Đối tượng áp dụng:

 (1). Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

(2). Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

(3). Tổ chức, cá nhân liên quan đến thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.\

2. Điều kiện thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội: 

- Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

- Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

- Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

- Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

- Đối với Trung tâm dịch vụ việc do cơ quan quản lý nhà nước quyết định hoặc do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết đinh khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

3. Hồ sơ: lập hồ sơ thẩm định sau đó lập hồ sơ thành lập.

- Hồ sơ thẩm định:

+ Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập:

+ Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;

+ Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.

4. Quá trình thẩm định: 

Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý hoặc chấp thuận việc thành lập trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.
 
Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
 
- Thủ trưởng cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập Trung tâm thuộc tổ chức chính trị - xã hội quản lý theo quy định của tổ chức đó, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ thành lập và hoạt động;
 
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý của mình, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ thành lập và hoạt động

 Trong quá trình xin thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với công ty Hd Luật để được tư vấn tận tình nhất.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!